Co to jest księga przychodów i rozchodów?

maj 9, 2023księgowość

czym jest księga przychodów i rozchodów

Księga przychodów i rozchodów (określana w nomenklaturze księgowej także jako KPiR) to jedna z podstawowych form ewidencji podatkowej, która dokumentuje finansowe operacje firmy. Za jej pomocą przedsiębiorca śledzi wszystkie przychody i rozchody, które następnie służą do obliczenia podstawy do opodatkowania. Zapraszamy do lektury artykułu, w którym wyjaśnimy zagadnienia, związane z tym istotnym elementem prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce.

Księga przychodów i rozchodów — kto ją prowadzi?

Nie wszyscy podatnicy mają prawo do prowadzenia księgi przychodów i rozchodów. Prawo do jej prowadzenia mają osoby fizyczne, które generują dochód z działalności gospodarczej niezwiązanej z rolnictwem. Muszą one jednak wybrać formę opodatkowania opartą na zasadach ogólnych lub na podatku liniowym.

Kolejnym podmiotem, który może prowadzić podatkowa księga przychodów i rozchodów są Spółki jawne osób fizycznych, spółki cywilne osób fizycznych oraz spółki partnerskie. Te podmioty mogą prowadzić KPiR pod warunkiem, że ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów oraz operacji finansowych w poprzednim roku obrotowym nie przekroczyły równowartości 2 000 000 euro w walucie polskiej.

W momencie, gdy wymienione wyżej podmioty te przekroczą wspomniany limit, są zobowiązane do prowadzenia pełnej księgowości, co oznacza, że nie mogą już korzystać z uproszczonej formy księgi przychodów i rozchodów. W takim wypadku przyda się odpowiednie biuro rachunkowe, które pomoże zająć się tymi tematami.

Jak założyć klasyczną Księgę Przychodów i Rozchodów?

Proces założenia księgi przychodów i rozchodów (KPiR) jest ściśle określony przez przepisy prawa podatkowego. Zgodnie z § 9 rozporządzenia o prowadzeniu KPiR, księgę należy założyć na dzień 1 stycznia danego roku podatkowego lub na dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Podobne zasady dotyczą prowadzenia ewidencji sprzedaży — powinna ona również zostać założona na początku roku podatkowego lub na początku prowadzenia działalności gospodarczej. Ważne jest, aby zawsze dostosowywać się do tych wytycznych, ponieważ prawidłowe prowadzenie KPiR jest kluczowe dla zgodnego z prawem rozliczenia podatkowego.W razie wątpliwości można sprawdzić w internecie księga przychodów i rozchodów przykład, by zobaczyć, jak należy to robić prawidłowo.

Podatkowa księga przychodów i rozchodów prowadzona elektronicznie

Podatkowa księga przychodów i rozchodów  może być prowadzona również w formie elektronicznej. Decyzja o jej prowadzeniu w ten sposób wiąże się jednak z pewnymi wymaganiami, zgodnie z § 28 rozporządzenia dotyczącego KPiR.

Wybrany program komputerowy musi zapewniać bezzwłoczny wgląd w treść dokonywanych zapisów, a także umożliwiać wydrukowanie wszystkich danych w porządku chronologicznym, zgodnie z wzorem księgi. Te funkcje są kluczowe dla zachowania przejrzystości i dokładności księgi.

Korzystając z wersji elektronicznej zapewnić przechowywanie zapisanych danych na nośnikach danych, które chronią je przed zniszczeniem, zniekształceniem, naruszeniem ustalonych zasad ich przetwarzania lub nieuprawnioną modyfikacją. W praktyce to może oznaczać korzystanie z odpowiednich technologii zabezpieczających, takich jak kopie zapasowe czy szyfrowanie danych.

Ogólne terminy księgowania w Księdze Przychodów i Rozchodów

W kontekście księgi przychodów i rozchodów, terminy księgowania są kluczowym elementem zarządzania danymi finansowymi, o których musisz pamiętać.  Zgodnie z zasadami, zapisy w księdze przychodów i rozchodów powinny być dokonywane na bieżąco, konkretnie raz dziennie po zakończeniu dnia, ale przed rozpoczęciem działalności w kolejnym dniu. To oznacza, że na koniec dnia roboczego, wszystkie transakcje, które miały miejsce tego dnia, powinny być już zarejestrowane w księdze.

Jest jednak wyjątek dla sytuacji, w których księgę prowadzi biuro rachunkowe — księgowość uproszczona w Wolsztynie. W takim przypadku zapisy mogą być dokonywane w porządku chronologicznym do 20. dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. To zapewnia biuru rachunkowemu odpowiednią ilość czasu na przetworzenie i zarejestrowanie wszystkich transakcji.

W kontekście terminów wykazywania przychodów w KPiR te są ujmowane w dacie, która jest uznawana za moment powstania przychodu zgodnie z ustawą o PIT. Dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego, wykonania usługi, częściowego wykonania usługi, wystawienia faktury lub uregulowania należności, zgodnie z art. 14 ust. 1c ustawy o PIT, jest uznawany za datę powstania przychodu.

W razie wątpliwości bądź niejasności Pamiętaj, że koszty prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej nie są tak wysokie, jak kary, które możesz otrzymać za niedotrzymanie terminów bądź błędy wynikające z braku wiedzy w zakresie prowadzenia księgi przychodów i rozchodów. W takim wypadku lepiej poszukać dobrego biura rachunkowego.

 

Zobacz podobne wpisy na naszym blogu!